Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen DubbelDuck, hierna genoemd ‘de leverancier’, en de fysieke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging met wie de leverancier een overeenkomst afsluit, hierna genoemd ‘de klant’.

1.2

Aankoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de leverancier aanvaard.

Artikel 2. Totstandkoming van een overeenkomst

2.1

Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte digitaal accepteert en ondertekent. Offertes zijn vrijblijvend tot na aanvaarding door de klant en zijn 14 dagen geldig.

2.2

Wijzigingen in scope of functionaliteiten tijdens en/of na de opdracht zoals omschreven in de offerte worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3. Verbreking van de overeenkomst

3.1

Verbreking van de overeenkomst door de klant kan zolang de leverancier haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en geeft aanleiding tot betaling van een schadevergoeding van 20% van het offertebedrag, met een minimum van 250 euro.

3.2

Verbreking van de overeenkomst door de klant nadat de Leverancier haar werkzaamheden heeft aangevat, geeft aanleiding tot integrale betaling van de reeds geleverde prestaties, vermeerderd met een schadevergoeding van 20% van het resterend offertebedrag, met een minimum van 250 euro.

Artikel 4. Leveringstermijnen

4.1

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt de leverancier niet, tenzij anders overeengekomen. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering, of op ontbinding van de overeenkomst.

4.2

De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van informatie en input die de leverancier nodig heeft om de opdracht correct en binnen een redelijke termijn op te leveren.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1

De facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders bedongen.

5.2

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1,5 % per maand van het factuurbedrag.

5.3

Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen acht dagen aan de leverancier te worden meegedeeld, zoniet worden ze niet meer aanvaard.

5.4

De leverancier heeft het recht om de overeenkomst of de volledige samenwerking onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 30 dagen bedraagt. Deze beëindiging wordt dan beschouwd als een verbreking van de overeenkomst door de klant in de zin van artikel 3.

5.5

Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

Artikel 6. Hosting

6.1

De door de leverancier geleverde onderhoudspakketten worden aangeboden voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Deze periode wordt automatisch verlengd met een periode van 1 jaar bij het verstrijken ervan behalve bij schriftelijke opzegging. Schriftelijk opzeggen kan ten laatste 2 maanden voor de vervaldag.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1

Voor bepaalde diensten werkt de leverancier samen met partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar. De leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele ‘downtime’ van de door de leverancier gehoste producten of diensten, vermits de leverancier zelf geen controle heeft over de goede werking hiervan en enkel de partner hiervoor verantwoordelijk kan zijn.

7.2

Indien de leverancier het beheer overneemt van websites, diensten of andere software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld, is de leverancier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan.

7.3

Indien de leverancier zijn oplossingen op vraag van de klant koppelt aan andere systemen beheerd door de klant of een externe partij, is de leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

7.4

De klant erkent uitdrukkelijk dat de leverancier enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor bewezen schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke fout van de leverancier. Voor diensten van derden aanvaardt de leverancier geen aansprakelijkheid buiten de aansprakelijkheid die de derden zelf bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.5

De aansprakelijkheid van de leverancier met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is altijd beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van de leverancier. De totale aansprakelijkheid van de leverancier, kan nooit meer bedragen dan het bedrag dat door de klant aan de leverancier werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.6

De leverancier is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de klant zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, ….

7.7

De leverancier is niet aansprakelijk voor het gebruik van foto’s, teksten, artwork of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant. De leverancier is niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen in de uitvoering van de opdracht als gevolg van onvoldoende of verkeerde input of informatie door de klant.

Artikel 8. Oplevering en garantie van websites en software

8.1

De leverancier voorzien een opvolgingsperiode van 6 weken na testoplevering, voor het verwerken van feedback en technische bugs. De testoplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Deze voorlopige aanvaarding wordt zonder schriftelijk tegenbericht na 6 weken definitief, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen, uitgezonderd van gebreken veroorzaakt door de leverancier, door de leverancier bijkomend in regie zullen worden gefactureerd.

8.2

De leverancier staat in voor de oplossing van alle gebreken die door een fout van de leverancier zijn ontstaan in een opgeleverde website en die aan het licht zouden komen na de definitieve aanvaarding door de klant. Deze gebreken dienen door de klant schriftelijk gemeld te worden en dit uiterlijk 6 maanden na de oplevering van de website. Deze verantwoordelijkheid van de leverancier vervalt indien blijkt dat een andere ontwikkelaar aan het project werkt of heeft gewerkt, of indien blijkt dat de vastgestelde fouten het gevolg zijn van aanpassingen door de klant zelf uitgevoerd na oplevering. Eventuele kosten die door de leverancier gemaakt worden voor het opsporen van gebreken, waarvan achteraf blijkt dat zij te wijten zijn aan een derde/de klant zullen door de leverancier verhaald worden op de klant.

8.3

Deze garantiebepalingen gelden niet voor drukwerk of andere fysieke producten die opgeleverd worden door de leverancier.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1

De leverancier zal steeds als oorspronkelijke auteur van het werk worden aangeduid. De klant wordt, na volledige betaling van de factuur en alle uitstaande schulden van de klant, eigenaar van het (online of offline) eindproduct. Open ontwerpbestanden of andere toebehoren blijven steeds eigenaar van de leverancier.

9.2

Voor software die door de leverancier aangekocht of gedownload wordt voor de klant (open-source of proprietary) gelden de licentieovereenkomsten van het desbetreffende software pakket.

9.3

Langlopende licentie- of support overeenkomsten die door de leverancier in eigen naam worden afgesloten voor software of services zijn niet overdraagbaar naar de opdrachtgever, tenzij dit bij de start van een project anders overeengekomen is.

Artikel 10. Overmacht

10.1

De leverancier is niet aansprakelijk als hij door overmacht of andere gebeurtenissen waarover de leverancier geen controle heeft (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, sociale conflicten, storingen van het elektriciteits- of telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …) wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van de leverancier.

Artikel 12. Referentie

12.1

De klant gaat ermee akkoord dat het door de leverancier voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van de leverancier. Eveneens kan de leverancier het logo van de klant gebruiken als referentie op zijn website.

Artikel 13. Nietigheid

13.1

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zullen de overige bepalingen ervan volledig van kracht en onverminderd van toepassing blijven.